Polityka i misja

Celem działalności Jednostki jest profesjonalne świadczenie usług certyfikacji systemów zgodnie z zasadami:
– bezstronności,
– kompetencji,
– odpowiedzialności,
– otwartości,
– zachowania poufności,
– reagowania na skargi, reklamacje, odwołania,
– wpływania na ryzyko.

W celu skutecznej realizacji powyższej Polityki Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09

Misją Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o. o. jest profesjonalne świadczenie usług certyfikacji systemów, podnoszenie poziomu skuteczności i efektywności zarządzania w polskich organizacjach.

Zmierzamy do stałego usprawniania świadczonych usług certyfikacji systemów zarządzania i do poszerzenia naszego rynku, szczególnie w zakresie firm małych i średnich. Oferujemy usługę o niskich kosztach własnych dzięki przemyślanej, dobrze zorganizowanej pracy, wspieranej nowoczesną techniką komputerową.

Wartości, jakie honorujemy:
1. Bezstronność – nasze działania są niezależne od zewnętrznych wpływów, a nasze decyzje – przemyślane.
2. Partnerstwo – traktujemy naszych klientów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, szanujemy i cenimy relacje z innymi.
3. Etyczność – postępujemy godziwie i lojalnie.
4. Profesjonalizm- znamy się na tym, co wykonujemy.
5. Odpowiedzialność – rzetelnie i sumiennie realizujemy nasze zadania.
6. Oszczędność – eliminujemy marnotrawstwo.
7. Prostota i szybkość – walczymy z biurokracją.
8. Komunikowanie się – utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami i innymi partnerami biznesowymi.
9. Otwartość – zapewniamy publiczny dostęp do zasad naszego działania.
10. Poufność – nie udostępniamy zastrzeżonych informacji o klientach.
11. Reagowanie na skargi – rozpatrujemy wszystkie zgłoszone skargi i odwołania.
12. Tolerancja – cenimy pomysły, rozwiązania i kulturę organizacyjną innych.
13. Życzliwość i optymizm – myślimy życzliwie i pozytywnie o osobach, rzeczach i zdarzeniach.

Zarząd PAJ CERT Sp. z o.o.