Polityka i misja certyfikacji wyrobów

Misją Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o. o. jest doskonalenie  zarządzania Firmą.

 

Zmierzamy do stałego usprawniania świadczonych usług certyfikacji systemów zarządzania i Zakładowej Kontroli Produkcji i do poszerzenia naszego rynku, szczególnie  firm małych i średnich.

Chcemy oferować usługę o najniższych kosztach własnych dzięki merytorycznie przemyślanej, dobrze zorganizowanej pracy, wspieranej nowoczesną techniką.

 

Wartości, jakie honorujemy:

 

 1. Bezstronność – nasze działania są niezależne od zewnętrznych wpływów a nasze decyzje – obiektywne.
 2. Partnerstwo – traktujemy naszych klientów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, szanujemy i cenimy relacje z innymi,
 3. Etyczność – postępujemy godziwie i lojalnie.
 4. Kompetencje – znamy się na tym, co wykonujemy.
 5. Odpowiedzialność – rzetelnie i sumiennie realizujemy nasze zadania.
 6. Oszczędność – eliminujemy marnotrawstwo,
 7. Prostota i szybkość – walczymy z biurokracją.
 8. Komunikowanie się – utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami i innymi partnerami biznesowymi.
 9. Otwartość – zapewniamy publiczny dostęp do zasad naszego działania.
 10. Poufność – nie udostępniamy zastrzeżonych informacji o klientach.
 11. Reagowanie na skargi – rozpatrujemy wszystkie zgłoszone skargi i odwołania.
 12. Tolerancja – cenimy pomysły, rozwiązania i kulturę organizacyjną innych.
 13. Życzliwość i optymizm – myślimy życzliwie i pozytywnie o osobach, rzeczach i zdarzeniach.

 

POLITYKA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

Celem działalności jednostki jest zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności świadczonych usług w zakresie certyfikacji zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 oraz podnoszenie stopnia publicznego zaufania i wiarygodności procesów certyfikacyjnych realizowanych przez Polską Akademię Jakości CERT SP. z o.o.

 

Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. zapewnia, że:

– działa bezstronnie, obiektywnie i niezależnie,

– stosuje zasady odpowiedzialności, otwartości i zachowania poufności,

– w swoich działaniach stosuje zasadę niedyskryminacji,

– jej usługi są dostępne dla wszystkich wnioskujących, których działalność

pokrywa się z zakresem działalności jednostki,

– nie jest projektantem, producentem, dystrybutorem wyrobów będących

przedmiotem certyfikacji ani nie udziela konsultacji w tym zakresie,

– nie prowadzi działań dotyczących nadzoru rynku wyrobów budowlanych

i wprowadzania ich do obrotu,

– nie przeprowadza certyfikacji innych jednostek certyfikujących ani nie bierze udziału w planowaniu, przygotowywaniu, przeprowadzaniu ani ocenie

audytów wewnętrznych swoich klientów,

– proces certyfikacji prowadzony jest przez kompetentny personel, który stale

podnosi swoje umiejętności, wiedzę i kwalifikacje.

 

Najwyższe kierownictwo poprzez swoje zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie

systemu zarządzania deklaruje, że przyjęta polityka oraz cele są wdrożone i stosowane na wszystkich poziomach jednostki oraz zapewnia, że wszystkie działania prowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013.

 

DEKLARACJA ZARZĄDU JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

 

Zarząd Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o.

zapewnia że jednostka:

– rozumie wagę i znaczenie bezstronności w prowadzeniu certyfikacji  zgodności
Zakładowej Kontroli Produkcji,

– identyfikuje i zapobiega konfliktom interesów,

– zapewnia obiektywność swojej działalności w zakresie certyfikacji zgodności

Zakładowej Kontroli Produkcji

 

Ponadto Zarząd deklaruje, że Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.:

– jest bezstronna i niezależna oraz działa jako strona trzecia,

– nie prowadzi żadnej działalności konsultacyjnej w zakresie ZKP,

– nie ma powiązań z żadnymi jednostkami konsultującymi Zakładową Kontrolę Produkcji zagrażających jej postrzeganiu jako jednostki bezstronnej i niezależnej,

– nie prowadzi szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu jej jako jednostki bezstronnej i niezależnej,

– zapewnia, że dostęp do procesów certyfikacji możliwy jest dla wszystkich klientów -niezależnie od ich wielkości, członkostwa w stowarzyszeniach lub grupach,

– zapewnia, że liczba wydanych certyfikatów  nie warunkuje dostępu do procesów certyfikacyjnych,

– zidentyfikowała i przeanalizowała wszystkie potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym wszystkie konflikty wynikające z jej powiązań z interesariuszami.