System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000:2022

Czym jest?

ISO 28000: 2022 określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym aspekty krytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw.
Norma wymaga od organizacji oceny środowiska bezpieczeństwa w którym działa oraz określenia czy posiada obecnie adekwatne środki bezpieczeństwa i czy spełnia inne wymogi prawne.
Zarządzanie bezpieczeństwem jest powiązane z wieloma aspektami obejmującymi działania kontrolowane przez lub będące pod wpływem organizacji, które wpływają na bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Jeżeli w trakcie tego procesu okaże się, że istnieją potrzeby dotyczące bezpieczeństwa, wtedy organizacja powinna wdrożyć mechanizmy i procesy wychodzące naprzeciw tym potrzebom. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie w przypadku gdy łańcuchy dostaw organizacji muszą być zarządzane w bezpieczny sposób. Formalne podejście do zarządzania bezpieczeństwem może się bezpośrednio przyczynić do rozwinięcia możliwości biznesowych organizacji oraz do podwyższenia jej wiarygodności.

Jakie daje korzyści?

  • Pozwala ustanowić, wprowadzić, utrzymać i udoskonalić system zarządzania bezpieczeństwem;
  • Zapewnia zgodność z ustaloną polityką zarządzania bezpieczeństwem;
  • Pozwala wykazać zgodność wobec innych podmiotów;
  • Organizacja może ubiegać się o certyfikację/rejestrację swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem poprzez akredytowaną jednostkę certyfikującą, będącą trzecią stroną;
  • Organizacja może określić i zdeklarować do własnych celów zgodność z Normą Międzynarodową ISO 28000:2022.