Kalkulacja czasu auditu

Proces ustalania czasu potrzebnego do auditowania Państwa organizacji jest uzależniony od czynników, które Państwo określają na poziomie przygotowywania Zapytania ofertowego.Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. analizując Państwa zapytanie ofertowe dokonuje kalkulacji czasu trwania auditu w Państwa organizacji biorąc pod uwagę obowiązujące wydanie dokumentu IAF MD 5:2013 (Wydanie 2)  dot. ustalania czasu trwania auditów QMS (SZJ)  i EMS (SZŚ).

W przypadku kalkulowania czasu trwania auditu w programie BHP, uwzględnia się czynniki przyjęte w dokumencie IAF MD 5:2013 dla programu EMS.

 1. Kalkulacja czasu auditu

Tabela QMS 1 – Systemy Zarządzania Jakością

Efektywna liczba
personelu
Czas trwania auditu
Etapy 1+2 [dni]
Efektywna liczba
personelu
Czas trwania auditu
Etapy 1+2 [dni]
1-5 1,5 626-875 12
6-10 2 876-1175 13
11-15 2,5 1176-1550 14
16-25 3 1551-2025 15
26-45 4 2026-2675 16
46-65 5 2676-3450 17
66-85 6 3451-4350 18
86-125 7 4351-5450 19
126-175 8 5451-6800 20
176-275 9 6801-8500 21
276-425 10 8501-10700 22
426-625 11 pow. 10700 [zgodnie z powyższą
zasadą]

 

Tabela EMS 1 – Zależność pomiędzy efektywną liczbą personelu, złożonością i czasem trwania auditu
(tylko audit certyfikacyjny)

Efektywna liczba
personelu
Czas trwania auditu
Etapy 1+2 [dni]
Efektywna liczba
personelu
Czas trwania auditu
Etapy 1+2 [dni]
wysoka średnia niska ograniczona wysoka średnia niska ograniczona
1-5 3 2,5 2,5 2,5 626-875 17 13 10 6,5
6-10 3,5 3 3 3 876-1175 19 15 11 7
11-15 4,5 3,5 3 3 1176-1550 20 16 12 7,5
16-25 5,5 4,5 3,5 3 1551-2025 21 17 12 8
26-45 7 5,5 4 3 2026-2675 23 18 13 8,5
46-65 8 6 4,5 3,5 2676-3450 25 19 14 9
66-85 9 7 5 3,5 3451-4350 27 20 15 10
86-125 11 8 5,5 4 4351-5450 28 21 16 11
126-175 12 9 6 4,5 5451-6800 30 23 17 12
176-275 13 10 7 5 6801-8500 32 25 19 13
276-425 15 11 8 5,5 8501-10700 34 27 20 14
426-625 16 12 9 6 pow. 10700 [zgodnie z powyższą zasadą]

 

Kategorie złożoności aspektów środowiskowych

Wysoka – aspekty środowiskowe o znaczącym charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje produkcyjne lub przetwórstwa ze znaczącymi oddziaływaniami w kilku aspektach środowiskowych).

Średnia – aspekty środowiskowe o średnim charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje produkcyjne ze znaczącymi oddziaływaniami w niektórych aspektach środowiskowych).

Niska – aspekty środowiskowe o niskim charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje zajmujące się montażem z małą liczbą znaczących aspektów środowiskowych).

Ograniczona – aspekty środowiskowe o ograniczonym charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje prowadzące działalność biurową).

Specjalna – kategoria wymagająca dodatkowego, specjalnego rozważenia podczas planowania auditu.

 

Tabela OH&SMS 1 – Zależność pomiędzy efektywną liczbą personelu, złożonością i czasem trwania auditu
(tylko audit certyfikacyjny)

Efektywna liczba
personelu
Czas trwania auditu
Etapy 1+2 [dni]
Efektywna liczba
personelu
Czas trwania auditu
Etapy 1+2 [dni]
wysokie średnie niskie wysokie średnie niskie
1-5 3 2,5 2,5 626-875 17 13 10
6-10 3,5 3 3 876-1175 19 15 11
11-15 4,5 3,5 3 1176-1550 20 16 12
16-25 5,5 4,5 3,5 1551-2025 21 17 12
26-45 7 5,5 4 2026-2675 23 18 13
46-65 8 6 4,5 2676-3450 25 19 14
66-85 9 7 5 3451-4350 27 20 15
86-125 11 8 5,5 4351-5450 28 21 16
126-175 12 9 6 5451-6800 30 23 17
176-275 13 10 7 6801-8500 32 25 19
276-425 15 11 8 8501-10700 34 27 20
426-625 16 12 9 pow. 10700 [zgodnie z powyższą zasadą]

 

UWAGA 1. Całkowity czas trwania auditu obejmuje czas poświęcony na planowanie i przygotowanie auditu; czas na ocenę organizacji w miejscach jej działania, rozmowy z personelem, analizę zapisów, dokumentacji i procesów oraz pisanie raportu.
Czas trwania auditu poświęcony łącznie na planowanie i przygotowanie auditu oraz pisanie raportu nie może powodować zmniejszenia całkowitego czasu trwania auditu poniżej 80%.

Przy kalkulacji uwzględnia się następujące czynniki do korygowania czasu trwania auditu:
Czynniki mające wpływ na zmniejszenie czasu trwania auditu na miejscu

 • Wymagania normy nie mające zastosowania – do 5% za każde wymaganie (tylko dla QMS);
 • Wcześniejsza znajomość systemu zarządzania Organizacji (np. już certyfikowanego wg innej normy przez PAJ CERT) – do 10%;
 • Bardzo mały oddział w stosunku do liczby pracowników (np. wyłącznie kompleks biurowy) – do 10%;
 • Stopień przygotowania Organizacji do certyfikacji (np. system już certyfikowany lub uznany zgodnie z innym programem strony trzeciej) – do 10%;
 • Dojrzałość systemu zarządzania – do 10%
 • W skład personelu wchodzą osoby pracujące „poza lokalizacją”, np. handlowcy, kierowcy, personel wykonujący usługi, itd., oraz możliwe jest gruntowne auditowanie zgodności ich działań z systemem w formie przeglądu zapisów (tylko dla QMS/EMS) – do 10%.
 • Procesy obejmujące podobne i powtarzalne działania (np. wyłącznie usługi) (tylko dla QMS/EMS) – do 10%;
 • Identyczne działania o niskiej złożoności wykonywane na wszystkich zmianach wraz z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi równorzędne wyniki pracy na wszystkich zmianach – (tylko dla QMS/EMS) – do 10%
 • Znaczna część personelu pełniącego podobną, prostą funkcję. Powtarzalne procesy w zakresie (pracownicy wykonujący powtarzalne działania) (tylko dla QMS/EMS) – do 10%;
 • Wysoki poziom automatyzacji – wykonywane czynności są zautomatyzowane i powtarzalne (tylko dla QMS/EMS) – do 10%;
 • Gotowość klienta do certyfikacji BHP (np. klient już podlega okresowym auditom prowadzonym przez organ krajowy w ramach obowiązującego rządowego programu SZBHP) (tylko dla BHP) – do 10%;
 • Organizacja stosuje wyłączenie z danej grupy zabezpieczeń – do 2 % za każde uzasadnione wyłączenie (tylko dla ISMS);
 • Niskie ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa informacji związane z małą krytycznością działalności oraz małą wagą przetwarzanych informacji – do 10% (tylko dla ISMS).

Czynniki mające wpływ na zwiększenie czasu trwania auditu na miejscu

 • Skomplikowaną logistykę obejmującą więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność (np. konieczność auditowania samodzielnego Centrum Projektowania) – do 10%;
 • Wysokie ryzyko związane z wyrobami lub procesami – do 10%;
 • Personel mówiący kilkoma językami – do 10%;
 • Bardzo duży obszar objęty auditem w stosunku do liczby pracowników (np. las) – do 10%;
 • Duża liczba przepisów związanych z działalnością (np. przemysł lotniczy, energetyka jądrowa, przemysł rafineryjny i chemiczny, górnictwo, żywność, leki) – do 10%;
 • Systemy obejmujące skomplikowane procesy lub dużą liczbę nietypowych działań – do 10%;
 • Działania, które wymagają wizytowania oddziałów tymczasowych w celu weryfikacji działań w oddziale (-łach) stałych, którego(-ych) system zarządzania podlega certyfikacji – do 30%;
 • Konieczność przeprowadzenia dodatkowych działań auditowych w trakcie bieżącego auditu, związanych ze skargą zgłoszoną na działalność Organizacji – do 10%
 • Opinie stron zainteresowanych – do 5 %;
 • Większa wrażliwość narażonego środowiska w porównaniu z typowymi lokalizacjami w sektorze przemysłu – do 5 % (tylko dla EMS);
 • Aspekty pośrednie wymagające zwiększenia czasu pracy auditorów – do 5 % (tylko dla EMS);
 • Dodatkowe lub nadzwyczajne aspekty środowiskowe lub uwarunkowania określone przepisami w sektorze – do 5 % (tylko dla EMS);
 • Wypadkowość i zapadalność na choroby zawodowe wyższa od średniej dla danego sektora działalności gospodarczej – do 10 % (tylko dla BHP);
 • Obecność osób postronnych na terenie organizacji (np. szpitale, szkoły, lotnictwa, porty, dworce kolejowe, transport publiczny) – do 10 % (tylko dla BHP);
 • Postępowanie prawne przeciwko organizacji w sprawie dotyczącej BHP (w zależności od wagi i wpływu związanego z tym ryzyka) – do 30 % (tylko dla BHP);
 • Tymczasowa obecność dużej liczny firm (pod)wykonawców i ich pracowników, powodująca zwiększenie złożoności lub ryzyk dla BHP (np. okresowe wyłączenia lub przestoje technologiczne rafinerii, zakładów chemicznych, hut stali i innych dużych kompleksów przemysłowych) – do 30 % (tylko dla BHP);
 • Obecność niebezpiecznych substancji w ilościach narażających zakład na ryzyko poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i/lub dokumentacją oceny ryzyka) – do 10 % (tylko dla BHP);
 • Procesy związane z użyciem dużej ilością sprzętu komputerowego (pow. 50 szt.), rozwijanego oprogramowania (pow. 20 szt.) oraz procesów i usług dot. SZBI – do 10 % (tylko dla ISMS);
 • Wysokie ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa informacji powiązane z krytycznością działalności organizacji oraz regulowaną prawnie grupą przetwarzanych informacji np. danych osobowych, danych poufnych itp.- do 10% (tylko dla ISMS).

UWAGA 2. Zmniejszenie czasu trwania auditu nie może przekroczyć 20 % czasu określonego na podstawie Tabeli QMS 1 lub Tabeli EMS 1.

 1. Cennik uzupełniający dla usług certyfikacji

Opis usługi Cena netto
Stawka godzinowa za audit specjalny (rozszerzanie zakresu certyfikacji, audity z krótkim terminem powiadamiania, audit poprawkowy) 500,- PLN
Uroczyste wręczenie certyfikatu 1300,- PLN
 1. Cennik uzupełniający dla certyfikatów

Certyfikat Format Cena netto [1szt.]
Certyfikat w języku obcym
(język standardowy: angielski, niemiecki)
A3+A4 0,- PLN
Certyfikat w języku obcym
(język niestandardowy – inny niż angielski, niemiecki)
A3+A4 200,- PLN
A4 70,- PLN
A3 130,- PLN
Wykaz dodatkowych lokalizacji objętych certyfikacją (wydany w formie załącznika do certyfikatu głównego) A3+A4 0,- PLN
Certyfikat dla dodatkowej lokalizacji objętej certyfikacją (wydany w formie odrębnego dokumentu) (niezależnie od wersji językowej) A3+A4 200,- PLN
A4 70,- PLN
A3 130,- PLN
Certyfikat ozdobny (na drewnie) *** 600,- PLN
Dodatkowa kopia certyfikatu A4 70,- PLN
A3 130,- PLN
Zmiany na certyfikacie w okresie jego ważności (niezależnie od wersji językowej) A3+A4 200,- PLN
A4 70,- PLN
A3 130,- PLN
Zmiany na certyfikacie dla dodatkowej lokalizacji objętej certyfikacją (wydany w formie odrębnego dokumentu) (niezależnie od wersji językowej) A3+A4 200,- PLN
A4 70,- PLN
A3 130,- PLN

Cennik obowiązuje od: 16.02.2015 r.