Komunikat nr 2/19 w sprawie zasad postępowania w okresie przejścia organizacji na wymagania nowej normy PN-ISO 45001:2018-06 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania”


W związku z opublikowaniem normy PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania, od dnia 12.03.2018 r. obowiązuje trzyletni okres przejściowy. Norma PN-ISO 45001:2018-06 zastępuje normy BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004. Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. (dalej: PAJ CERT) określiła zasady postępowania w okresie przejściowym. Zasady te wchodzą w życie w dniu opublikowania niniejszego Komunikatu.


OPCJA 1. Organizacje posiadające certyfikat wydany przez PAJ CERT na zgodność z wymaganiami norm/y BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004
Od 12.03.2021 r. certyfikaty wydane na zgodność z wymaganiami norm: BS OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004 stracą ważność. Organizacje posiadające certyfikat wydany przez PAJ CERT na zgodność z wymaganiami norm/y BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004 w celu utrzymania ważności certyfikacji są zobowiązane wdrożyć wymagania normy PN-ISO 45001:2018-06, następnie poddać ocenie System Zarządzania na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018-06 i uzyskać pozytywny wynik oceny w terminie nieprzekraczalnym do 11.03.2021 r. Ocena będzie przeprowadzana na pisemny wniosek Organizacji. Może odbyć się w ramach planowanego auditu nadzoru lub recertyfikacyjnego (z uwzględnieniem dodatkowego czasu niezbędnego do oceny wdrożenia nowych wymagań) lub w innym terminie w ramach auditu specjalnego (dodatkowego). Po pozytywnej ocenie zostanie wydany certyfikat na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018-06 na poniższych zasadach: § w granicach ważności dotychczasowego certyfikatu, jeśli był on wydany na pełny trzyletni cykl certyfikacji, § z ważnością wydłużoną do pełnego trzyletniego cyklu certyfikacji, jeśli dotychczasowy certyfikat miał ważność krótszą niż trzy lata (dotyczy certyfikatów wydanych po 12.03.2018 r. na zgodność z BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004).

OPCJA 2. Organizacje ubiegające się o certyfikację na zgodność z wymaganiami norm BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004
Wnioski o certyfikację na zgodność z wymaganiami norm/y BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004 przyjmowane będą przez PAJ CERT wyłącznie do 11.03.2020 r. W tych przypadkach, po pozytywnej ocenie, certyfikaty wydawane będą ze skróconą datą ważności do 11.03.2021r. Zachowanie trzyletniego cyklu certyfikacji, będzie możliwe pod warunkiem poddania ocenie Systemu Zarządzania Organizacji na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018-06 w wyznaczonych terminach i zasadach określonych w OPCJI 1 niniejszego komunikatu.

OPCJA 3. Organizacje ubiegające się o certyfikację na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018-06
PAJ CERT w chwili obecnej jest w trakcie procesu weryfikacji przed uzyskaniem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na nowe wymagania normy PN-ISO 45001:2018-06. Niemniej jednak od 31.05.2019 r. PAJ CERT przyjmuje wnioski i udziela certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018-06. W tych przypadkach certyfikaty są wydawane bez znaku akredytacji i zostaną nieodpłatnie wymienione na akredytowane niezwłocznie po uzyskaniu przez PAJ CERT akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 31.05.2019 r.

Z poważaniem Aleksandra Czaja Dyrektor ds. Certyfikacji