Dane firmy

Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103 bud.2, II piętro
40-568 Katowice

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000257578

NIP 954-255-76-14

REGON: 240351481

Kapitał zakładowy spółki: 200.000,00 PLN, wpłacony w całości.

PAJ CERT ma ustabilizowaną sytuację finansową. Środki finansowe pochodzące z bieżącej działalności zapewniają Jednostce płynność finansową. Firma nie korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania.