Polityka i misja Jednostki Certyfikującej Wyroby

Katowice, 08.09.2016 r.

Celem działalności jednostki jest zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności świadczonych usług w zakresie certyfikacji zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 oraz podnoszenie stopnia publicznego zaufania i wiarygodności procesów certyfikacyjnych realizowanych przez Polską Akademię Jakości CERT SP. z o.o.

Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. zapewnia, że:

  • działa bezstronnie, obiektywnie i niezależnie,
  • stosuje zasady odpowiedzialności, otwartości i zachowania poufności,
  • w swoich działaniach stosuje zasadę niedyskryminacji,
  • jej usługi są dostępne dla wszystkich wnioskujących, których działalność pokrywa się z zakresem działalności jednostki,
  • nie jest projektantem, producentem, dystrybutorem wyrobów będących przedmiotem certyfikacji ani nie udziela konsultacji w tym zakresie,
  • nie prowadzi działań dotyczących nadzoru rynku wyrobów budowlanych i wprowadzania ich do obrotu,
  • nie przeprowadza certyfikacji innych jednostek certyfikujących ani nie bierze udziału w planowaniu, przygotowywaniu, przeprowadzaniu ani ocenie audytów wewnętrznych swoich klientów,
  • proces certyfikacji prowadzony jest przez kompetentny personel, który stale podnosi swoje umiejętności, wiedzę i kwalifikacje.

Najwyższe kierownictwo poprzez swoje zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania deklaruje, że przyjęta polityka oraz cele są wdrożone i stosowane na wszystkich poziomach jednostki oraz zapewnia, że wszystkie działania prowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013.

Zarząd PAJ CERT Sp. z o.o.