Polityka i misja Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania

POLITYKA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103 bud. 2

Celem działalności Jednostki jest
profesjonalne świadczenie usług certyfikacji systemów zgodnie z zasadami:

 • – bezstronności,
 • – kompetencji,
 • – odpowiedzialności,
 • – otwartości,
 • – integralności,
 • – dostępności,
 • – zachowania poufności,
 • – reagowania na skargi i odwołania,
 • – wpływania na ryzyko,
 • – spełniania wymagań prawnych,
 • – ciągłego doskonalenia.

W celu skutecznej realizacji powyższej Polityki Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.:

 • – wdrożyła i stosuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09,
 • – formułuje w równych odstępach czasu, mierzalne cele, poddając je systematycznemu monitoringowi,
 • – dąży do optymalizacji zdefiniowanych procesów poprzez ciągły rozwój,
 • – monitoruje swoje zabezpieczenia związane z bezpieczeństwem informacji.

Zarządu PAJ CERT deklaruje, iż wszyscy pracownicy znają treść polityki, a tym samym identyfikują się z celami spółki i respektują założenia Systemu Zarządzania.

Misją Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o. o.
jest profesjonalne świadczenie usług certyfikacji systemów,
podnoszenie poziomu skuteczności i efektywności zarządzania
w polskich organizacjach.

Zmierzamy do stałego usprawniania świadczonych usług certyfikacji systemów zarządzania i do poszerzenia naszego rynku, szczególnie w zakresie firm małych i średnich.
Oferujemy usługę o niskich kosztach własnych dzięki przemyślanej,
dobrze zorganizowanej pracy, wspieranej nowoczesną techniką komputerową.

Wartości, jakie honorujemy:

 • – Bezstronność – nasze działania są niezależne od zewnętrznych wpływów, a nasze decyzje – przemyślane.
 • – Partnerstwo – traktujemy naszych klientów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, szanujemy i cenimy relacje z innymi.
 • – Etyczność – postępujemy godziwie i lojalnie.
 • – Profesjonalizm- znamy się na tym, co wykonujemy.
 • – Odpowiedzialność – rzetelnie i sumiennie realizujemy nasze zadania.
 • – Oszczędność – eliminujemy marnotrawstwo.
 • – Prostota i szybkość – walczymy z biurokracją.
 • – Komunikowanie się – utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami i innymi partnerami biznesowymi.
 • – Otwartość – zapewniamy publiczny dostęp do zasad naszego działania.
 • – Poufność – nie udostępniamy zastrzeżonych informacji o klientach.
 • – Reagowanie na skargi – rozpatrujemy wszystkie zgłoszone skargi i odwołania.
 • – Tolerancja – cenimy pomysły, rozwiązania i kulturę organizacyjną innych.
 • – Życzliwość i optymizm – myślimy życzliwie i pozytywnie o osobach, rzeczach i zdarzeniach.

Zarząd PAJ CERT Sp. z o.o.