Komunikat nr 1/17


Komunikat nr 1/17 w sprawie warunków przejścia organizacji na nowe wydania normy PN-EN ISO 9001:2015 i/lub PN-EN ISO 14001:2015

W dniu 28.10.2015 r. Polskie Centrum Akredytacji opublikowało Komunikat nr 177 w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w zakresie nowych wydań norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015. W okresie od 15.09.2015r. do 14.09.2018r. obowiązują dwie edycje norm:
– ISO 9001: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 9001:2015,
– ISO 14001: PN-EN ISO 14001:2005 i PN-EN ISO 14001:2015.

Od 15.09.2015r. do 14.09.2018r. wprowadzono trzyletni okres przejściowy wdrożenia i certyfikacji wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.

Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. (dalej: PAJ CERT) określiła zasady postępowania w okresie przejściowym.

OPCJA 1. Organizacje posiadające certyfikat wydany przez PAJ CERT na zgodność z wymaganiami norm/y PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005

Od 15.09.2018r. certyfikaty wydane na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 stracą ważność. Organizacje posiadające certyfikat wydany przez PAJ CERT na zgodność z wymaganiami norm/y PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005 w celu utrzymania ważności certyfikacji są zobowiązane wdrożyć wymagania norm/y PN-EN ISO 9001:2015 i/lub PN-EN ISO 14001:2015, następnie poddać ocenie System Zarządzania na zgodność z wymaganiami zawartymi w nowych edycjach norm i uzyskać pozytywny wynik oceny w terminie nieprzekraczalnym do 14.09.2018r. Ocena jest przeprowadzana na pisemny wniosek Organizacji. Może stanowić jednocześnie auditu nadzoru, recertyfikacyjny, bądź w sytuacji przeprowadzenia oceny w innym terminie ustalonym z PAJ CERT – audit specjalny (dodatkowy). W przypadku oceny zgodności na wymagania nowych norm przeprowadzonej podczas auditu recertyfikacyjnego Organizacja nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Przeprowadzenie oceny podczas auditu nadzoru wiąże się z poniesieniem przez Organizację kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu na zgodność z nową edycją norm/y odniesienia – zgodnie z obowiązującym cennikiem PAJ CERT. Przeprowadzenie oceny w terminie innym, niż dwa powyższe wiąże się z poniesieniem przez Organizację kosztów auditu specjalnego (dodatkowego) oraz kosztu zmiany certyfikatu – zgodnie z obowiązującym cennikiem PAJ CERT.
Po pozytywnej ocenie zostanie wydany certyfikat na zgodność z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015 i/lub PN-EN ISO 14001:2015 na poniższych zasadach: w granicach ważności dotychczasowego certyfikatu, jeśli był on wydany na pełny trzyletni cykl certyfikacji, z ważnością wydłużoną do pełnego trzyletniego cyklu certyfikacji, jeśli dotychczasowy certyfikat miał ważność krótszą niż trzy lata (dotyczy certyfikatów wydanych po 14.09.2015r. na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005).

OPCJA 2. Organizacje ubiegające się o certyfikację na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005

Wnioski o certyfikację na zgodność z wymaganiami norm/y PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005 przyjmowane będą przez PAJ CERT wyłącznie do 14.09.2017r. W tych przypadkach, po pozytywnej ocenie, certyfikaty wydawane będą ze skróconą datą ważności do 14.09.2018r. Zachowanie trzyletniego cyklu certyfikacji, będzie możliwe pod warunkiem poddania ocenie Systemu Zarządzania Organizacji na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 w wyznaczonych terminach i zasadach określonych w OPCJI 1 niniejszego komunikatu.

OPCJA 3. Organizacje ubiegające się o certyfikację na zgodność z wymaganiami norm/y PN-EN ISO 9001:2015 i/lub PN-EN ISO 14001:2015

PAJ CERT w chwili obecnej jest w trakcie procesu weryfikacji przed uzyskaniem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na nowe wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015. Niemniej jednak od 05.09.2016r. PAJ CERT przyjmuje wnioski i udziela certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 i/lub normy PN-EN ISO 14001:2015. W tych przypadkach certyfikaty są wydawane bez znaku akredytacji i zostaną wymienione na akredytowane niezwłocznie po uzyskaniu przez PAJ CERT akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 31.01.2017r.

Z poważaniem
Aleksandra Czaja
Dyrektor ds. Certyfikacji